วัน - เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09:00 - 18:00 น.
วัน - เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09:00 - 18:00 น.

ศาสนาและวัฒนธรรมตุรกี

ศาสนาและวัฒนธรรมตุรกี
September 23, 2019 by Wow Together Travel
ศาสนาวัฒนธรรมตุรกี
ศาสนาวัฒนธรรมตุรกี

ศาสนาของตุรกี

ศาสนาของตุรกี
ศาสนาของตุรกี

ประชากรของตุรกี ประกอบด้วยชาวเติร์กประมาณร้อยละ 80 ชาวเคิร์ดประมาณร้อยละ 20 โดยชาวเคิร์ดจะอาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ต่อพรมแดนอิรัก อิหร่าน และซีเรีย ประชากรของตุรกีกว่าร้อยละ 99 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาอิสลาม แต่เป็นประเทศอิสลามที่ไม่เคร่งครัดตามจารีตดั้งเดิมของมุสลิมการแต่งกายของชาวตุรกีคล้ายคลึงกับชาวตะวันตก ผู้หญิงตุรกีได้รับความเท่าเทียมในสังคม         รากฐานทางสังคมของตุรกีมีลักษณะเป็นครอบครัวแบบขยายที่มีความสัมพันธ์กันทั้งสายเลือดและแต่งงาน โดยยึดถือการสืบทอดทางฝ่ายชาย สมาชิกทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักศาสนา ผู้ชายทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัว ในปัจจุบันมีความพยายามส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย โดยผู้หญิงสามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้ ทั้งในส่วนของรัฐบาลและภาคเอกชน แต่ผู้ชายก็ยังมีความคิดว่าผู้หญิงด้อยกว่าทั้งทางด้านร่างกายและอารมณ์

วัฒนธรรมของตุรกี

วัฒนธรรมของตุรกี
วัฒนธรรมของตุรกี

        ต้นกำเนิดเชื้อสายตุรกีในทางมานุษยวิทยาชาวตุรกีส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชนเชื้อสายTurkic หรือ Turk ซึ่งอพยพเข้ามายังอนาโตเลียจากเอเชียกลางในทศวรรษที่ 11 เติร์กเป็นชนชาติเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนหลังไปได้กว่า 4,000 ปี ถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของชนเชื้อสายเติร์ก อยู่ในแถบเทือกเขาอัลไต (Altai Mountain) ในเอเชียกลาง(บริเวณตอนเหนือของประเทศมองโกเลียในปัจจุบัน) ด้วยเหตุนี้ ชนเชื้อสายเติร์กจึงถูกเรียกว่า “Altaic peoples” บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับชนเชื้อสายเติร์กได้ปรากฎในบันทึกของจีน ในศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล ซึ่งกล่าวถึงชนเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ในแถบเทือกเขาอัลไต ซึ่งจีนเรียกชนตเร่ร่อนกลุ่มนี้ว่า “Hsiung-nu” หรือ “Hun” (ตามการอ้างอิงของตะวันตก

 

วัฒนธรรมของตุรกี
วัฒนธรรมของตุรกี

 

        ชาวตุรกีในปัจจุบันมีรูปร่างหน้าตาไม่ค่อยจะเหมือนชาวเติร์กในเอเชียกลาง เท่าใดนัก ทั้งนี้ อาจเพราะมีการแต่งงานข้ามชาติพันธุ์ ในช่วงที่บรรพบุรุษของชาวตุรกีในปัจจุบัน อพยพมาจากเอเชียกลางมาทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาตั้งหลักปักฐานลงในอนาโตเลีย ศตวรรษที่ 11 ไม่มีหลักฐานแน่ชัดพอที่จะระบุไว้ ชนเก่าแก่ที่เคยอาศัยอยู่ในอนาโตเลียก่อนที่เติร์กจะเข้ามา เช่น ฮิตไตต์ ฟรีเกีย ลิเดีย ลิเซีย อูราทู และชนกลุ่มอื่นๆ มีจำนวนหลงเหลืออยู่สักเท่าใด อาณาจักรของชนเหล่านี้แจะล่มสลายไป แต่ผู้คนในอาณาจักรเหล่านี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องสูญสลายหายตามไปด้วย

ขนบธรรมเนียมประเพณีของตุรกี

ขนบธรรมเนียมประเพณีของตุรกี
ขนบธรรมเนียมประเพณีของตุรกี
ขนบธรรมเนียมประเพณีของตุรกี

 รากฐานทางสังคมของตุรกีมีมีลักษณะเป็นครอบครัวแบบขยายที่มีความสัมพันธ์ กันทั้งสายเลือดและแต่งงาน โดยยึดถือการสืบทอดทางฝ่ายชาย สมาชิกทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักศาสนา ผู้ชายทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัว ในปัจจุบันมีความพยายามส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและ ผู้ชาย โดยผู้หญิงสามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้ ทั้งในส่วนของรัฐบาลและภาคเอกชน แต่ผู้ชายก็ยังมีความคิดว่าผู้หญิงด้อยกว่าทั้งทางด้านร่างกายและอารมณ์

 

การแต่งกายของชาวตุรกี

ผู้หญิงชาวตุรกี
ผู้หญิงชาวตุรกี
ตุรกิ
แต่งกายตุรกิ

 

ผู้ชายชาวตุรกีจะสวมกางเกงขาพอง สวมเสื้อเชิ้ตไม่มีปก และสวมทับด้วยเสื้อกั๊ก หรือแจ็คเก็ตสั้นผ่าแขน เรียกว่า เซปเกน

ผู้หญิงชาวตุรกีสวมเสื้อเชิ้ตเรียกว่า มินตัน กางเกงขาพอง กระโปรงที่มีสามชิ้น และสวมที่คลุมศีรษะ

Powered by