วัน - เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09:00 - 18:00 น.
วัน - เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09:00 - 18:00 น.

ขนบธรรมเนียมประเพณีโปรตุเกส

ขนบธรรมเนียมประเพณีโปรตุเกส
August 28, 2019 by Wow Together Travel

ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม

      โปรตุเกสมีประชากรประมาณกว่า 10,927,250 คน มีผู้ย้ายถิ่นเข้าประเทศอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก คาบู บราซิล แวร์ดึ ยูเครน และ อังโกลา ชาวโปรตุเกสนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และยังมีนิกายโปรเตสแตนต์ ภาษาในโปรตุเกสที่เป็นภาษาทางการ คือภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาที่จัดอยู่ในกลุ่มภาษาโรมานซ์ ยังมีภาษาสเปน ฝรั่งเศส และ อิตาลีด้วย ประเทศโปรตุเกสได้รับอิทธิพลจากหลายอารยธรรมที่เข้ามาปกครองดินแดนทำให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้น ซึ่งงานสถาปัตยกรรมแบบ Manueline เป็นการนำสิ่งที่นักเดินเรือได้ไปพบเห็นมาถ่ายทอดลงบนงานสถาปัตยกรรมรวมถึงประดับตกแต่งอาคารด้วยกระเบื้องวาดลวดลายซึ่งมีอิทธิพลมาจากวัฒนธรรม  แขกมัวร์  นอกจากนี้ยังมีวรรณคดีส่วนดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สุดคือดนตรีฟาดู้ และดนตรีพื้นบ้าน เช่น

  1. สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมแบบ Manueline เกิดขึ้นในสมัยยุคการเดินเรือเป็น การนำสิ่งที่นักเดินเรือได้ไปพบเห็นมาจากดินแดนโพ้นทะเลมาถ่ายทอดลงบนงานสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ยังมีการประดับตกแต่งอาคารด้วยกระเบื้องวาดลวดลาย Azulejo ซึ่งมีอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมแขกมัวร์

  2. วรรณคดีโดยเป็นวรรณคดีตะวันตกยุคแรกๆ นักเขียนและกวีที่มีชื่อเสียง อาทิ Luís deCamões (กวีเอก) Almeida Garrette (กวียุคจินตนิยม) Fernando Pessoa (กวียุคทันสมัย) José Saramago (นักเขียนรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ปี ค.ศ. 1998)

  3. ดนตรีมีหลายประเภท แต่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สุดคือดนตรีฟาดู้ (Fado) ซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้าน เนื้อหาอาลัยอาวรณ์ในโชคชะตา ร้องคู่กับกีตาร์โปรตุเกส นักร้องเพลงฟาดู้ที่มีชื่อเสียง อาทิ Amália Rodrigues และ Marisa dos Reis Nunes

ขนบธรรมเนียมประเพณี

1.  ค่าตอบแทนในการบริการในต่างประเทศนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะมารยาทของนักท่องเที่ยวควรให้ทิปสำหรับคนที่ให้บริการ เช่น คนขับรถ พนักงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม และไกด์ท้องถิ่น ที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านระหว่างการเดินทาง

2.  ชาวโปรตุเกสส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอันดับแรก โดยทั่วไปชาวโปรตุเกสทำงานเพื่อความอยู่รอด ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อการทำงาน และไม่ค่อยที่จะครํ่าเคร่งและเครียดกับการทำงานมากนัก จนบางครั้งอาจสร้างความอึดอัดใจให้กับคนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง

3. คนโปรตุเกสมักไม่ค่อยเคร่งครัดในเรื่องการตรงต่อเวลานัก โดยทั่วไปชาวโปรตุเกสมักจะทำตัวตามสบายในเวลางาน ไม่รีบร้อนหรือกระตือรือร้น และไม่มีกำหนดเวลาการทำงานที่เข้มงวด

4.  คนโปรตุเกสได้รับการสั่งสอนให้มีความเคารพผู้ที่มีอายุมากกว่า เช่น ในกรณีที่ผู้ใหญ่กำลังจะเดินผ่านไปผู้น้อยจะต้องหยุดทักทาย และให้ผู้ใหญ่เดินผ่านไปก่อน

 

 

Powered by